Name

  • 2022-01-05Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Name

tên miền:spectrumsurveys.comĐịnh giá

Về 1000~20000

tên miền:spectrumsurveys.comlưu lượng

312

tên miền:spectrumsurveys.comTốt hay xấu

Mọi thứ đều ổn. Giàu có và cao quý Ji

trang mạng:NameTrọng lượng

6

trang mạng:NameIP

34.238.58.83

trang mạng:NameNội dung

PureSpectrumvarurl=window.document.URL;if(url.indexOf('spectrumsurveys.com')!==-1||url.indexOf('httpspectrumsurveys.com')!==-1){;window.NREUM||(NREUM={});NREUM.init={distributed_tracing:{enabled:true},privacy:{cookies_enabled:true}};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(t,e,n){functionr(n){if(!e[n]){varo=e[n]={exports:{}};t[n][0].call(o.exports,function(e){varo=t[n][1][e];returnr(o||e)},o,o.exports)}returne[n].exports}if("function"==typeof__nr_require)return__nr_require;for(varo=0;o0&&(l-=1)}),c.on("internal-error",function(t){i("ierr",[t,s.now(),!0])})},{}],3:[function(t,e,n){t("loader").features.ins=!0},{}],4:[function(t,e,n){functionr(){L++,T=g.hash,this[f]=y.now()}functiono(){L--,g.hash!==T&&i(0,!0);vart=y.now();this[h]=~~this[h]+t-this[f],this[d]=t}functioni(t,e){E.emit("newURL",[""+g,e])}functiona(t,e){t.on(e,function(){this[e]=y.now()})}varc="-start",s="-end",u="-body",f="fn"+c,d="fn"+s,p="cb"+c,l="cb"+s,h="jsTime",m="fetch",v="addEventListener",w=window,g=w.location,y=t("loader");if(w[v]&&y.xhrWrappable){varx=t(10),b=t(11),E=t(8),R=t(6),O=t(13),N=t(7),P=t(14),M=t(9),S=t("ee"),C=S.get("tracer");t(16),y.features.spa=!0;varT,L=0;S.on(f,r),b.on(p,r),M.on(p,r),S.on(d,o),b.on(l,o),M.on(l,o),S.buffer([f,d,"xhr-done","xhr-resolved"]),R.buffer([f]),O.buffer(["setTimeout"+s,"clearTimeout"+c,f]),P.buffer([f,"new-xhr","send-xhr"+c]),N.buffer([m+c,m+"-done",m+u+c,m+u+s]),E.buffer(["newURL"]),x.buffer([f]),b.buffer(["propate",p,l,"eNamexecutor-err","resolve"+c]),C.buffer([f,"no-"+f]),M.buffer(["new-jsonp","cb-start","jsonp-error","jsonp-end"]),a(P,"send-xhr"+c),a(S,"xhr-resolved"),a(S,"xhr-done"),a(N,m+c),a(N,m+"-done"),a(M,"new-jsonp"),a(M,"jsonp-end"),a(M,"cb-start"),E.on("pushState-end",i),E.on("replaceState-end",i),w[v]("hashchange",i,!0),w[v]("load",i,!0),w[v]("popstate",function(){i(0,L>1)},!0)}},{}],5:[function(t,e,n){functionr(t){}if(window.performance&&window.performance.timing&&window.performance.getEntriesByType){varo=t("ee"),i=t("handle"),a=t(13),c=t(12),s="learResourceTimings",u="addEventListener",f="resourcetimingbufferfull",d="bstResource",p="resource",l="-start",h="-end",m="fn"+l,v="fn"+h,w="bstTimer",g="pushState",y=t("loader");y.features.stn=!0,t(8),"addEventListener"inwindow&&t(6);varx=NREUM.o.EV;o.on(m,function(t,e){varn=t[0];ninstanceofx&&(this.bstStart=y.now())}),o.on(v,function(t,e){varn=t[0];ninstanceofx&&i("bst",[n,e,this.bstStart,y.now()])}),a.on(m,function(t,e,n){this.bstStart=y.now(),this.bstType=n}),a.on(v,function(t,e){i(w,[e,this.bstStart,y.now(),this.bstType])}),c.on(m,function(){this.bstStart=y.now()}),c.on(v,function(t,e){i(w,[e,this.bstStart,y.now(),"requestAnimationFrame"])}),o.on(g+l,function(t){this.time=y.now(),this.startPath=location.pathname+location.hash}),o.on(g+h,function(t){i("bstHist",[location.pathname+location.hash,this.startPath,this.time])}),uinwindow.performance&&(window.performance["c"+s]?window.performance[u](f,function(t){i(d,[window.performance.getEntriesByType(p)]),window.performance["c"+s]()},!1):window.performance[u]("webkit"+f,function(t){i(d,[window.performance.getEntriesByType(p)]),window.performance["webkitC"+s]()},!1)),document[u]("scroll",r,{passive:!0}),document[u]("keypress",r,!1),document[u]("click",r,!1)}},{}],6:[function(t,e,n){functionr(t){for(vare=t;e&&!e.hasOwnProperty(f);)e=Object.getPrototypeOf(e);e&&o(e)}functiono(t){c.inPlace(t,[f,d],"-",i)}functioni(t,e){returnt[1]}vara=t("ee").get("events"),c=t("wrap-function")(a,!0),s=t("gos"),u=XML,f="addEventListener",d="removeEventListener";e.exports=a,"getPrototypeOf"inObject?(r(document),r(window),r(u.prototype)):u.prototype.hasOwnProperty(f)&&(o(window),o(u.prototype)),a.on(f+"-start",function(t,e){varn=t[1],r=s(n,"nr@wrapped",function(){functiont(){if("function"==typeofn.handleEvent)returnn.handleEvent.apply(n,arguments)}vare={object:t,"function":n}[typeofn];returne?c(e,"fn-",null,e.name||"anonymous"):n});this.wrapped=t[1]=r}),a.on(d+"-start",function(t){t[1]=this.wrapped||t[1]})},{}],7:[function(t,e,n){functionr(t,e,n){varr=t[e];"function"==typeofr&&(t[e]=function(){vart=i(arguments),e={};o.emit(n+"before-start",[t],e);vara;e[m]&&e[m].dt&&(a=e[m].dt);varc=r.apply(this,t);returno.emit(n+"start",[t,a],c),c.then(function(t){returno.emit(n+"end",[null,t],c),t},function(t){throwo.emit(n+"end",[t],c),t})})}varo=t("ee").get("fetch"),i=t(28),a=t(27);e.exports=o;varc=window,s="fetch-",u=s+"body-",f=["arrayBuffer","blob","json","text","formData"],d=c.Request,p=c.Response,l=c.fetch,h="prototype",m="nr@context";d&&p&&l&&(a(f,function(t,e){r(d[h],e,u),r(p[h],e,u)}),r(c,"fetch",s),o.on(s+"end",function(t,e){varn=this;if(e){varr=e.headers.get("content-length");null!==r&&(n.rxSize=r),o.emit(s+"done",[null,e],n)}elseo.emit(s+"done",[t],n)}))},{}],8:[function(t,e,n){varr=t("ee").get("history"),o=t("wrap-function")(r);e.exports=r;vari=window.history&&window.history.constructor&&window.history.constructor.prototype,a=window.history;i&&i.pushState&&i.replaceState&&(a=i),o.inPlace(a,["pushState","replaceState"],"-")},{}],9:[function(t,e,n){functionr(t){functione(){s.emit("jsonp-end",[],p),t.removeEventListener("load",e,!1),t.removeEventListener("error",n,!1)}functionn(){s.emit("jsonp-error",[],p),s.emit("jsonp-end",[],p),t.removeEventListener("load",e,!1),t.removeEventListener("error",n,!1)}varr=t&&"string"==typeoft.nodeName&&"script"===t.nodeName.toLowerCase();if(r){varo="function"==typeoft.addEventListener;if(o){vara=i(t.src);if(a){varf=c(a),d="function"==typeoff.parent[f.key];if(d){varp={Name};u.inPlace(f.parent,[f.key],"cb-",p),t.addEventListener("load",e,!1),t.addEventListener("error",n,!1),s.emit("new-jsonp",[t.src],p)}}}}}functiono(){return"addEventLisNametener"inwindow}functioni(t){vare=t.match(f);returne?e[1]:null}functiona(t,e){varn=t.match(p),r=n[1],o=n[3];returno?a(o,e[r]):e[r]}functionc(t){vare=t.match(d);returne&&e.length>=3?{key:e[2],parent:a(e[1],window)}:{key:t,parent:window}}vars=t("ee").get("jsonp"),u=t("wrap-function")(s);if(e.exports=s,o()){varf=/[?&](?:callback|cb)=([^]+)/,d=/(.*)\.([^.]+)/,p=/^(\w+)(\.|$)(.*)$/,l=["appendChild","insertBefore","replaceChild"];Node&&Node.prototype&&Node.prototype.appendChild?u.inPlace(Node.prototype,l,"dom-"):(u.inPlace(HTMLElement.prototype,l,"dom-"),u.inPlace(HTMLHeadElement.prototype,l,"dom-"),u.inPlace(HTMLBodyElement.prototype,l,"dom-")),s.on("dom-start",function(t){r(t[0])})}},{}],10:[function(t,e,n){varr=t("ee").get("mutation"),o=t("wrap-function")(r),i=NREUM.o.MO;e.exports=r,i&&(window.MutationObserver=function(t){returnthisinstanceofi?newi(o(t,"fn-")):i.apply(this,arguments)},MutationObserver.prototype=i.prototype)},{}],11:[function(t,e,n){functionr(t){vare=i.context(),n=c(t,"executor-",e,null,!1),r=newu(n);returni.context(r).getCtx=function(){returne},r}varo=t("wrap-function"),i=t("ee").get("promise"),a=t("ee").getOrSetContext,c=o(i),s=t(27),u=NREUM.o.PR;e.exports=i,u&&(window.Promise=r,["all","race"].forEach(function(t){vare=u[t];u[t]=function(n){functionr(t){returnfunction(){i.emit("propate",[null,!o],a,!1,!1),o=o||!t}}varo=!1;s(n,function(e,n){Promise.resolve(n).then(r("all"===t),r(!1))});vara=e.apply(u,arguments),c=u.resolve(a);returnc}}),["resolve","reject"].forEach(function(t){vare=u[t];u[t]=function(t){varn=e.apply(u,arguments);returnt!==n&&i.emit("propate",[t,!0],n,!1,!1),n}}),u.prototype["catch"]=function(t){returnthis.then(null,t)},u.prototype=Object.create(u.prototype,{constructor:{value:r}}),s(Object.getOwnPropertyNames(u),function(t,e){try{r[e]=u[e]}catch(n){}}),o.wrapInPlace(u.prototype,"then",function(t){returnfunction(){vare=this,n=o.argsToArray.apply(this,arguments),r=a(e);r.promise=e,n[0]=c(n[0],"cb-",r,null,!1),n[1]=c(n[1],"cb-",r,null,!1);vars=t.apply(this,n);returnr.nextPromise=s,i.emit("propate",[e,!0],s,!1,!1),s}}),i.on("executor-start",function(t){t[0]=c(t[0],"resolve-",this,null,!1),t[1]=c(t[1],"resolve-",this,null,!1)}),i.on("executor-err",function(t,e,n){t[1](n)}),i.on("cb-end",function(t,e,n){i.emit("propate",[n,!0],this.nextPromise,!1,!1)}),i.on("propate",function(t,e,n){this.getCtx&&!e||(this.getCtx=function(){if(tinstanceofPromise)vare=i.context(t);returne&&e.getCtx?e.getCtx():this})}),r.toString=function(){return""+u})},{}],12:[function(t,e,n){varr=t("ee").get("raf"),o=t("wrap-function")(r),i="equestAnimationFrame";e.exports=r,o.inPlace(window,["r"+i,"mozR"+i,"webkitR"+i,"msR"+i],"raf-"),r.on("raf-start",function(t){t[0]=o(t[0],"fn-")})},{}],13:[function(t,e,n){functionr(t,e,n){t[0]=a(t[0],"fn-",null,n)}functiono(t,e,n){this.method=n,this.timerDuration=isNaN(t[1])?0:+t[1],t[0]=a(t[0],"fn-",this,n)}vari=t("ee").get("timer"),a=t("wrap-function")(i),c="setTimeout",s="setInterval",u="clearTimeout",f="-start",d="-";e.exports=i,a.inPlace(window,[c,"setImmediate"],c+d),a.inPlace(window,[s],s+d),a.inPlace(window,[u,"clearImmediate"],u+d),i.on(s+f,r),i.on(c+f,o)},{}],14:[function(t,e,n){functionr(t,e){d.inPlace(e,["onreadystatechange"],"fn-",c)}functiono(){vart=this,e=f.context(t);t.readyState>3&&!e.resolved&&(e.resolved=!0,f.emit("xhr-resolved",[],t)),d.inPlace(t,g,"fn-",c)}functioni(t){y.push(t),h&&(b?b.then(a):v?v(a):(E=-E,R.data=E))}functiona(){for(vart=0;t

Địa điểm:NameBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất