خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان
  • Địa chỉ trang web:www.khabarnama.net
  • IP máy chủ:194.31.194.194
  • Mô tả trang web:خبرنامه رسانه‌ای برای بازتاب رویدادها، وقایع و اتفاقات از طریق آنلاین است. این رسانه با گزارش‌های تحلیلی-تحقیقی خود در راستای ارائه روایت واقعی ایجاد شده است.

tên miền:www.khabarnama.netĐịnh giá

Về 1000~20000

tên miền:www.khabarnama.netlưu lượng

343

tên miền:www.khabarnama.netTốt hay xấu

Nổi và chìm. Cái đầu cái ác và cái kết của cái lành

trang mạng:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانTrọng lượng

2

trang mạng:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانIP

194.31.194.194

trang mạng:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانNội dung

خبرنامه-بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/khabarnama.net\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.8.3"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r.molongui-disabled-link{border-bottom:none!important;text-decoration:none!important;color:inherit!important;cursor:inherit!important;}.molongui-disabled-link:hover,.molongui-disabled-link:hoverspan{border-bottom:none!important;text-decoration:none!important;color:inherit!important;cursor:inherit!important;}//varnow=newDate();//varhead=document.getElementsByTName('head')[0];//varscript=document.createElement('script');//script.type='text/jascript';//script.async=1;//varscript_address='cdn.chosh.org/widgets/main.js';//script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();//head.appendChild(script);// h=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toString()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); (function(){varnow=newDate(خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان);varhead=document.getElementsByTName('head')[0];varscript=document.createElement('script');script.async=true;varscript_address='cdn.yektanet.com/js/khabarnama.net/native-khabarnama.net-.js';script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();head.appendChild(script);})(); window.onload=function(){ varanchors=document.querySelectorAll('.mg-blog-post-boxa'); for(vari=0;i(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-1-1'); _atrk_opts={atrk_acct:"QU35x1zReS20e8",domain:"khabarnama.net",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); varh=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toStriخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانng()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); ردشدنازمحتوا بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان کسبوکار مشاغلخانگی بازاریابیوفروش مصاحبهکاری مدیریتورهبری مالیوسرمایهگذاری کسبوکارانترنتی کارآفرینیواستارتآپسبکزندگی زناشویی مدودکوراسیون کودکانووالدین معرفیکتاب فناوری فیلموسریال تفریحوسرگرمی مسایلحقوقیوقانونیموفقیت موفقیتشغلیوتحصیلی پولوثروت انگیزشواعتمادبنفس فنبیانومذاکره رشدوتوسعهفردی مهارتهایارتباطی مثبتاندیشی ازدواجوروابطعاطفیسلامتی سلامتزنان سلامتمردان سلامتوتربیتکودک درمانخانگی خواصخوراکیها دستورپختوآشپزی روانشناسی رژیموتناسباندام بیماریها ویروسکروناسفروگردشگری مهاجرتکاریوتحصیلی زیباترینشهرهاوکشورها جاذبههایگردشگری آشناییباآدابورسوممللبرترینها برترینبرندهاوشرکتها برتریندانشگاهها برترینهنرمندان برترینشهرهاوکشورها عجیبترینها ثروتمندترینها جدیدترینمطالببهترینرنگبرایپشتتلویزیون؛۷ایدهفوقالعادهکهقطعادوستخواهیدداشت!تستضریبهوش:فقطیکنابغهمیتواند12چهرهپنهانرادر15ثانیهپیداکند!آیفون14وآیفون14پرومکس؛آنچهبایددرموردجدیدترینگوشیاپلبدانید!آیامیتوانیدخونآشامداخلاتاقرادرعرض9ثانیهشناساییکنید؟۹تمرینورزشیبرایلاغریبازوکهتاثیرفوقالعادهدارندمدودکوراسیونبهترینرنگبرایپشتتلویزیون؛۷ایدهفوقالعادهکهقطعادوستخواهیدداشت!14مهر1401پناهامینیتفریحوسرگرمیتستضریبهوش:فقطیکنابغهمیتواند12چهرهپنهانرادر15ثانیهپیداکند!14مهر1401سهرابشهریارفناوریآیفون14وآیفون14پرومکس؛آنچهبایددرموردجدیدترینگوشیاپلبدانید!14مهر1401پناهامینیتفریحوسرگرمیآیامیتوانیدخونآشامداخلاتاقرادرعرض9ثانیهشناساییکنید؟14مهر1401سهرابشهریاررژیموتناسباندام۹تمرینورزشیبرایلاغریبازوکهتاثیرفوقالعادهدارند14مهر1401پناهامینیتازهترینهاپربازدیدترینهامحبوبترینهامدودکوراسیونبهترینرنگبرایپشتتلویزیون؛۷ایدهفوقالعادهکهقطعادوستخواهیدداشت!تفریحوسرگرمیتستضریبهوش:فقطیکنابغهمیتواند12چهرهپنهانرادر15ثانیهپیداکند!فناوریآیفون14وآیفون14پرومکس؛آنچهبایددرموردجدیدترینگوشیاپلبدانید!تفریحوسرگرمیآیامیتوانیدخونآشامداخلاتاقرادرعرض9ثانیهشناساییکنید؟مدودکوراسیونبهترینرنگبرایپشتتلویزیون؛۷ایدهفوقالعادهکهقطعادوستخواهیدداشت!تازههاروایتنظامی-امنیتیطالبانازمستندسازینقضحقوقبشردرهراساندتازههاروایتسیاسیتعیینتاریخانتخاباتپارلمانی؛آغازبحرانتفاهمنامهسیاسیتازههاروایتنظامی-امنیتیهیولایپاکستانمحبوبترینهامدیریتورهبریموفقیتاگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!برترینهامحبوبترینهازیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟عجیبترینهامحبوبترینهابهترینرازهایپنهانشدهجانیدپکهکمتردرموردآنشنیدهایددرمانبیماریهاسلامتیمحبوبترینهاسنگهایقیمتیمناسببرایدرمانبیماریهایشما سبکزندگی سبکزندگی 9خوشبوکنندهطبیعیکهعطرخوشیرابهفضایخانهتانمیبخشند! 13مهر1401پناهامینی سبکزندگی 9خوشبوکنندهطبیعیکهعطرخوشیرابهفضایخانهتانمیبخشند! رشدوتوسعهفردیسبکزندگی 5حرکتموثرازتکنیک‌هایدفاعشخصیبرایمبتدیان زناشوییسبکزندگی چرارابطهجنسیلذتبخشاست؟ سبکزندگیمدودکوراسیون نکاتیمهمدرآرایشچشمعربی سبکزندگیکودکانووالدین چگونهباکودکلجبازرفتارکنیم؟ کسبوکارخریدجعبههایکیبوردیچهمزایاییدارد؟31مرداد1401تحریریهخبرنامهزنان،رهبرانموفق؛10دلیلکهزنانمیتوانندرهبرانموفقیباشند7مرداد1401فرشتهفرهنگبانکقالبدایکاتیآماده؛برایتولیدکنندگانجهتبستهبندیکالا28تیر1401تحریریهخبرنامهاگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!9تیر1401فرشتهفرهنگآیامیخواهیدبرندلوازمآرایشیخودراداشتهباشید؟این10مرحلهرادنبالکنید27خرداد1401نگارستودهدرمانخانگیبیماریهادرمانبیماریهااختلالوسواسفکری_عملی(OCD)چیست؟درمانخانگیسلامتیچگونهبهطورطبیعیسیاهیلبهارادرمانکنیم؟درمانخانگیسلامتیدرمانحساسیتفصلی؛بااین۵راهکاربهجنگآلرژیبروید!درمانخانگیسلامتیبهتریننوشیدنیبرایسنگکلیه:این10نوشیدنیرادستکمنگیرید!درمانبیماریهاسلامتیبرایسالمنگهداشتنکلیهها،این6نکتهراهموارهدرذهنداشتهباشید!درمانخانگیگیاهانداروییطرزتهیه6لوسیونخانگیعالیکهتاثیرفوقالعادهایرویپوستدارنددرمانبیماریهادرمانخانگی18راهکارموثربرایدرمانخانگیاگزماکهمعجزهمیکننددرمانبیماریهاسلامتیعلائمخونریزیمغزی،عللوراههایدرمان برترینها برترینهامحبوبترینها زیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟ 5تیر1401نگارستوده برترینهامحبوبترینها زیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟ برترینهاسفروگردشگریعجیبترینها حقایقجالب؛ازبرفدرصحراتاشهرضدزلزله برترینهاعجیبترینها 7قانونسختگیرانهایلانماسکبرایفرزندانش برترینهاعجیبترینها نقضسیاستمحرمانهتوسطمهندسگوگل؛آیاچتباتهوشمصنوعیحساسشدهاست؟ برترینهافیلموسریالمحبوبترینها 10زیباترینزنانسیاستمدارهند مدودکوراسیونبهترینرنگبرایپشتتلویزیون؛۷ایدهفوقالعادهکهقطعادوستخواهیدداشت!14مهر1401پناهامینییکیازمهم‌ترینویژگی‌هایهراتاقنشیمنطراحیورنگآناست.زیراازایندیوارهابرایآویزانکردنعکس‌ها،…تفریحوسرگرمیتستضریبهوش:فقطیکنابغهمیتواند12چهرهپنهانرادر15ثانیهپیداکند!14مهر1401سهرابشهریارتستضریبهوش:بخشتفریحوسرگرمیتستهوشجذابدیگریرابرایشماعزیزانآمادهکردهاست.دراین…فناوریآیفون14وآیفون14پرومکس؛آنچهبایددرموردجدیدترینگوشیاپلبدانید!14مهر1401پناهامینیامسالهمسالخوبیبرایاپلاست،زیراسریآیفون14خودرانیزبهبازارعرضهکردهاست.اما…تفریحوسرگرمیآیامیتوانیدخونآشامداخلاتاقرادرعرض9ثانیهشناساییکنید؟14مهر1401سهرابشهریاردراینپازلتصویری؛تستهوشبازیفکری،سعیکنیدخونآشامداخلاتاقراتشخیصدهید.تنهاافرادیمی…رژیموتناسباندام۹تمرینورزشیبرایلاغریبازوکهتاثیرفوقالعادهدارند14مهر1401پناهامینیشدهگاهیکهتاپبدونآستینموردعلاقهخودراپوشیدهوبادیدنبازوهای‌تانپشیمانشدهباشید؟مطمئنااگر…خواصخوراکیهاسلامتیآیاقهوهولیموبهکاهشوزنکمکمی‌کند؟14مهر1401فاطمهعزیزیآیالاغریباقهوهولیموامکانپذیراست؟بله!افزودنآبلیموبهیکفنجانقهوهبهعنوانیک…سبکزندگی9خوشبوکنندهطبیعیکهعطرخوشیرابهفضایخانهتانمیبخشند!13مهر1401پناهامینیاگرمی‌خواهیدحستازگیبهفضایخانهخودببخشیدازترکیبگیاهانمعطراستفادهکنید.شمامی‌توانیدباپولکم…مدودکوراسیون7تکنیکشگفتانگیزکهبهاصلاحفرمبینیشماکمکمی‌کند13مهر1401فاطمهعزیزیبسیاریازمردمدرموردظاهرخود،بهخصوصاعضاوویژگی‌هایصورتخودآگاههستند.بینیدرنشاندادن… راهبرینوشته‌ها ۱۲…۲,۵۵۲ پیشنهادامروز مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنیددرخبرنامهمیخوانیدسلامتیسبکزندگیکسبوکارموفقیتسفروگردشگریبرترینهادرمانخانگی لینکنامه خریدسیستمرندرینگقیمتسیستمطراحیسیستمطراحیگرافیککامپیوتراداریپروفیلآلومینیومزنجیرصنعتیقیمتگوسفنددرتهرانوحدت شایدبرایشماجالبباشدبهترینرنگبرایپشتتلویزیون؛۷ایدهفوقالعادهکهقطعادوستخواهیدداشت!14مهر1401پناهامینیتستضریبهوش:فقطیکنابغهمیتواند12چهرهپنهانرادر15ثانیهپیداکند!14مهر1401سهرابشهریارآیفون14وآیفون14پرومکس؛آنچهبایددرموردجدیدترینگوشیاپلبدانید!14مهر1401پناهامینیآیامیتوانیدخونآشامداخلاتاقرادرعرض9ثانیهشناساییکنید؟14مهر1401سهرابشهریار لینکنامه خریدسیستمرندرینگقیمتسیستمطراحیسیستمطراحیگرافیککامپیوتراداریپروفیلآلومینیومزنجیرصنعتیقیمتگوسفنددرتهرانوحدت بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان©۲۰۲۱تمامحقوقمادیومعنویاینوبسایتبرایخبرنامهمحفوظمی‌باشد خاخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زباناننهتبلیغاتکسبوکارتماسبامادربارهما functioninsertAsNumber(element,parent,id){ if(parent){if(parent.children.length>2){// console.log("PARENTCHILDREN>2:ELEMENT:",element)parent.insertBefore(element,parent.children[id]);}elseparent.appendChild(element); } console.log("STILLLOGGING")} functioncreateAdSlot(id){ letdiv=document.createElement('div'); div.id=id; div.className='py-3my-3'; div.style="border-bottom:2pxsolid#AB1E26;" returndiv;}vararticleSelector='article.small.single'; insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-text-'),document.querySelector(articleSelector),14); insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-display-card-'),document.querySelector(articleSelector),4); insertAsNumber(createAdSlot('ynpos-'),document.querySelector(articleSelector),1); adwisedScriptT=document.createElement("script");varnow=newDate();adwisedScriptT=Object.assign(adwisedScriptT,{type:"text/jascript",async:true,src:"scriptapi.adwisedfs.com/api/webpush/7b-47e0-4a4a-a01a-3aa8be.js?site="+location.host+"&ver="+now.getFullYear()+now.getMonth()+now.getDate()+now.getHours()});document.head.appendChild(adwisedScriptT);/**/ /(trident|msie)/i.test(nigator.userent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){vart,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);

Địa điểm:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất