UPM.com | UPM.COM

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
UPM.com | UPM.COM
  • Địa chỉ trang web:www.upm.com
  • IP máy chủ:104.17.142.11
  • Mô tả trang web:UPM leads the forest-based bioindustry into a sustainable, innovation-driven, and exciting future across six business areas.

tên miền:www.upm.comĐịnh giá

Về 500000~10000000

tên miền:www.upm.comlưu lượng

446

tên miền:www.upm.comTốt hay xấu

Đừng bỏ lỡ cơ hội. Thành công đầy hứa hẹn

trang mạng:UPM.com | UPM.COMTrọng lượng

2

trang mạng:UPM.com | UPM.COMIP

104.17.142.11

trang mạng:UPM.com | UPM.COMNội dung

UPM.com|UPM.COM.header--hide.app-nigation{-webkit-transform:translateY(-100%);transform:translateY(-100%)}.header--hide.app-nigation--my-forest,.header--static.app-nigation{-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}.header--static.app-nigation{position:absolute}.app-nigation{display:-webkit-box;display:flex;position:fixed;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;top:0;right:0;left:0;z-index:;min-height:55px;background-color:#;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0);-webkit-transition:-webkit-transform.4s;transition:-webkit-transform.4s;transition:transform.4s;transition:transform.4s,-webkit-transform.4s}.main-nigation__ime{display:block;width:18px;height:18px;color:#fff}.app-nigation--my-forest{position:relative;margin-top:-55px;-webkit-transition:all.4s;transition:all.4s}.app-nigation--my-forest.hamburger-action{display:none}@-webkit-keyframesreveal-from-bottom{0%{opacity:0;-webkit-transform:rotateY(-90deg);transform:rotateY(-90deg);-webkit-filter:blur(5px);filter:blur(5px)}}@keyframesreveal-from-bottom{0%{opacity:0;-webkit-transform:rotateY(-90deg);transform:rotateY(-90deg);-webkit-filter:blur(5px);filter:blur(5px)}}@-webkit-keyframeshide-from-bottom{to{opacity:0;-webkit-transform:rotateY(-90deg);transform:rotateY(-90deg);-webkit-filter:blur(5px);filter:blur(5px)}}@keyframeshide-from-bottom{to{opacity:0;-webkit-transform:rotateY(-90deg);transform:rotateY(-90deg);-webkit-filter:blur(5px);filter:blur(5px)}}.app-nigation__container{width:100%;max-width:1162px;margin:0auto;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;overflow:hidden;max-height:55px}.app-nigation__container.app-nigation--loaded{display:-webkit-box;display:flex;max-height:none}.app-nigation__container.hiding.an-action,.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item,.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more{-webkit-animation:hide-from-bottom;animation:hide-from-bottom;-webkit-animation-duration:.3s;animation-duration:.3s;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(1n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(1n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(1n){-webkit-animation-delay:.4s;animatiUPM.com | UPM.COMon-delay:.4s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(2n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(2n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(2n){-webkit-animation-delay:.2s;animation-delay:.2s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(3n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(3n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(3n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(4n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(4n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(4n){-webkit-animation-delay:.1s;animation-delay:.1s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(5n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(5n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(5n){-webkit-animation-delay:.08s;animation-delay:.08s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(6n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(6n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(6n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(7n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(7n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(7n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(8n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(8n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(8n){-webkit-animation-delay:.05s;animation-delay:.05s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(9n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(9n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(9n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(10n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(10n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(10n){-webkit-animation-delay:.04s;animation-delay:.04s}.apUPM.com | UPM.COMp-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(11n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(11n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(11n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(12n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(12n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(12n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(13n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(13n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(13n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(14n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(14n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(14n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(15n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(15n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(15n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(16n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(16n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(16n){-webkit-animation-delay:25ms;animation-delay:25ms}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(17n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(17n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(17n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(18n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(18n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(18n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(19n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(19n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(19n){-webkit-animation-delay:.s;animation-delay:.s}.app-nigation__container.hiding.an-action:nth-child(20n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__list-item:nth-child(20n),.app-nigation__container.hiding.an-primary-links__more:nth-child(20n){-webkit-animation-delay:.02s;animation-delay:.02s}.app-nigation__container.showing.an-action,.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item,.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more{-webkit-animation:reveal-from-bottom;animation:reveal-from-bottom;-webkit-animation-duration:.5s;animation-duration:.5s;-webkit-animation-fill-mode:backwards;animation-fill-mode:backwards}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(1n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(1n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(1n){-webkit-animation-delay:.0625s;animation-delay:.0625s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(2n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(2n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(2n){-webkit-animation-delay:.125s;animation-delay:.125s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(3n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(3n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(3n){-webkit-animation-delay:.1875s;animation-delay:.1875s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(4n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(4n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(4n){-webkit-animation-delay:.25s;animation-delay:.25s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(5n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(5n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(5n){-webkit-animation-delay:.3125s;animation-delay:.3125s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(6n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(6n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(6n){-webkit-animation-delay:.375s;animation-delay:.375s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(7n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(7n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(7n){-webkit-animation-delay:.4375s;animation-delay:.4375s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(8n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(8n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(8n){-webkit-animation-delay:.5s;animation-delay:.5s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(9n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(9n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(9n){-webkit-animation-delay:.5625s;animation-delay:.5625s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(10n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(10n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(10n){-webkit-animation-delay:.625s;animation-delay:.625s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(11n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(11n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(11n){-webkit-animation-delay:.6875s;animation-delay:.6875s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(12n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(12n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(12n){-webkit-animation-delay:.75s;animation-delay:.75s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(13n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(13n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(13n){-webkit-animation-delay:.8125s;animation-delay:.8125s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(14n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(14n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(14n){-webkit-animation-delay:.875s;animation-delay:.875s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(15n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(15n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(15n){-webkit-animation-delay:.9375s;animation-delay:.9375s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(16n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(16n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(16n){-webkit-animation-delay:1s;animation-delay:1s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(17n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(17n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(17n){-webkit-animation-delay:1.0625s;animation-delay:1.0625s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(18n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(18n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(18n){-webkit-animation-delay:1.125s;animation-delay:1.125s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(19n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(19n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(19n){-webkit-animation-delay:1.1875s;animation-delay:1.1875s}.app-nigation__container.showing.an-action:nth-child(20n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__list-item:nth-child(20n),.app-nigation__container.showing.an-primary-links__more:nth-child(20n){-webkit-animation-delay:1.25s;animation-delay:1.25s}.app-nigation__container.an-primary-links__list-item{-webkit-animation-delay:initial;animation-delay:0s;-webkit-animation:initial;animation:initial;will-change:rotateY}.app-nigation__container--desktop{display:none}@mediascreenand(min-width:768px){.app-nigation__container--desktop{display:-webkit-box;display:flex}}.app-nigation__container--mobile{display:-webkit-box;display:flex}@mediascreenand(min-width:768px){.app-nigation__container--mobile{display:none}}.app-nigation__container--open{border-bottom:2pxsolid#}.app-nigation__wrapper{width:100%;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;flex-direction:column;max-height:100vh}.app-nigation__wrapper.app-nigation__wrapper--for-seo{display:none}@supports(-webkit-appearance:none){.app-nigation__wrapper.os-android{max-height:calc(100vh-56px)}}.app-nigation__action-bar-wrapper{width:100%;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:reverse;flex-direction:row-reverse;-webkit-transition:.2sease-in-out;transition:.2sease-in-out}.app-nigation__action-bar-wrapper.an-primary-links__list-item--home{padding:012px018px}@mediascreenand(min-width:768px){.app-nigation__action-bar-wrapper{display:block}.app-nigation__action-bar-wrapper.an-primary-links__list-item--home{padding:012px}}.an-primary-links{position:relative;width:55px;-webkit-box-flex:0;flex:00auto}@mediascreenand(min-width:768px){.an-primary-links{width:100%}}.an-primary-links__more{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;float:right;font-size:17px;color:#e1e1df;font-weight:400;cursor:pointer;outline:none;border:0;background:none;height:55px;margin-right:40px;-webkit-transition:color.3s;transition:color.3s}[lang=ja].an-primary-links__more{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-primary-links__more{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-primary-links__more:hover{color:#fff}.an-primary-links__more-text{min-width:40px;line-height:normal}.an-primary-links__list{list-style:none;height:100%;margin:0}.an-primary-links__list-item{height:100%;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;margin:0;padding:012px;height:55px;float:left;display:none}@mediascreenand(min-width:768px){.an-primary-links__list-item{display:-webkit-inline-box;display:inline-flex}}.an-primary-links__list-item--home{display:-webkit-inline-box;display:inline-flex;white-space:nowrap}.an-primary-links__link{background:none;border:0;color:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;cursor:pointer;font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-align:center;align-items:center;color:#e1e1df;font-weight:400;font-size:17px}.an-primary-links__link:focus{outline:none}.an-primary-links__link:focus-visible{box-shadow:0002px#fff,0004px#000}[lang=ja].an-primary-links__link{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-primary-links__link{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-primary-links__link:active,.an-primary-links__link:focus,.an-primary-links__link:hover{color:#e1e1df}.an-primary-links__link.icon{-webkit-transition:color.3s;transition:color.3s;color:#e1e1df;margin-left:3px;height:15px;width:15px;display:inline-block}.an-primary-links__list-item--focus{background:#fff}.an-primary-links__list-item--focus.an-primary-links__link{color:#888}.an-mega-menu{position:fixed;top:55px;left:0;right:0;margin:0;background-color:#fff;border-bottom:1pxsolid#d3d3d3;padding:20px0;-webkit-transition:all.01ms;transition:all.01ms}.an-mega-menu__close{background:none;color:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;cursor:pointer;position:absolute;top:10px;right:10px;height:32px;width:32px;border-radius:50%;border:2pxsolid#fff;-webkit-transition:all.3s;transition:all.3s}.an-mega-menu__close:focus{outline:none}.an-mega-menu__close:focus-visible{box-shadow:0002px#fff,0004px#000}.an-mega-menu__close:after,.an-mega-menu__close:before{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;display:block;background-color:#333;width:2px;height:50%;position:absolute;top:7px;left:13px;-webkit-transition:background-color.3s;transition:background-color.3s}.an-mega-menu__close:after{-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg)}.an-mega-menu__close:before{-webkit-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg)}.an-mega-menu__close:hover{background-color:hsla(0,0%,100%,.9);border-color:#fff}.an-mega-menu__close:hover:after,.an-mega-menu__close:hover:before{background-color:#333}@mediascreenand(min-width:768px){.an-mega-menu__close:hover{background-color:transparent}.an-mega-menu__close:hover:after,.an-mega-menu__close:hover:before{background-color:rgba(51,51,51,.9)}}@mediascreenand(min-width:768px){.an-mega-menu__close{height:60px;width:60px;background-color:hsla(0,0%,100%,.6);border-color:transparent}.an-mega-menu__close:after,.an-mega-menu__close:before{top:14px;left:28px;background-color:rgba(51,51,51,.9)}}.an-mega-menu__link{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif}[lang=ja].an-mega-menu__link{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-mega-menu__link{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--first-level{display:block;color:#888;padding:7px5px;font-size:17px;font-weight:500;letter-spacing:-.2px;-webkit-transition:color.2sease-in-out;transition:color.2sease-in-out;position:relative}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--first-level.an-mega-menu__link--first-level--selected{font-weight:600;color:#}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--second-level,.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--third-level{display:block;position:relative;color:#666;font-size:16px;font-weight:400;text-align:left;letter-spacing:-.2px;-webkit-transition:color.2sease-in-out;transition:color.2sease-in-out}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--second-level.an-mega-menu__link-second-level--selected,.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--third-level.an-mega-menu__link-second-level--selected{font-weight:600;color:#000}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--second-level.nigation__chevron-container,.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--third-level.nigation__chevron-container{display:block;position:absolute;height:17px;width:12px;padding:03px;left:0;top:4px}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--second-level{padding:6px06px17px}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--third-level{font-size:15px;padding:4px0}.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--selected,.an-mega-menu__link.an-mega-menu__link--third-level.an-mega-menu__link--third-level--selected{font-weight:600;color:#000}button.an-mega-menu__link{background:none;border:0;color:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;cursor:pointer}button.an-mega-menu__link:focus{outline:none}button.an-mega-menu__link:focus-visible{box-shadow:0002px#fff,0004px#000}.an-mega-menu__column-container{display:-webkit-box;display:flex;flex-wrap:wrap;-webkit-box-flex:0;flex-grow:0;flex-shrink:0;flex-basis:auto;max-width:100%}.an-mega-menu__column-container.an-mega-menu__column-container--no-lift-ups{flex-basis:100%}.an-mega-menu__column-container--landing-pe.an-mega-menu__link-column:after{border:none}.an-mega-menu__link-column{display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-flex:0;flex:00auto;flex-basis:20%;max-width:20%;min-width:230px;position:relative}.an-mega-menu__link-column:after{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;position:absolute;top:15px;right:0;bottom:15px;border-right:1pxsolid#e1e1df}.an-mega-menu__list{margin:10px12px;line-height:1.2;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}.an-mega-menu__list.an-mega-menu__list--second-level{margin:5px0}.an-mega-menu__list.an-mega-menu__list--third-level{margin:0}.an-mega-menu__list-item{margin:0;list-style:none;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}.an-mega-menu__list-item.an-mega-menu__list-item--second-level{margin:0;color:#333;list-style:none}.an-mega-menu__list-item.an-mega-menu__list-item--third-level{margin:00030px;color:#333;list-style:none}.an-mega-menu__lift-ups{display:-webkit-box;display:flex;flex-shrink:0;-webkit-box-flex:0;flex-grow:0;flex-basis:auto;max-width:100%;min-width:390px}.an-mega-menu__lift-ups-column{-webkit-box-flex:0;flex-grow:0;flex-shrink:0;flex-basis:390px;max-width:390px;margin-top:16px;padding:012px}.an-mobile-menu{top:100%;left:0;right:0;height:auto;overflow-x:hidden;color:#fff;background-color:#}@mediascreenand(min-width:768px){.an-mobile-menu{display:none}}.an-mobile-menu__list-item{margin:0;padding:0;list-style:none}.an-mobile-menu__link{min-height:50px;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;text-align:left;position:relative}.an-mobile-menu__link:before{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;margin-bottom:0;position:absolute;width:100%;height:1px;bottom:0;left:0;background-color:#;-webkit-transition:all.3sease-in-out0s;transition:all.3sease-in-out0s}.an-mobile-menu__link__name-container{position:relative;margin:14px0;min-height:22px}.an-mobile-menu__link__name-container:before{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;margin-bottom:-14px;position:absolute;width:100%;height:1px;bottom:0;left:0;background-color:#fff;visibility:hidden;-webkit-transform:scaleX(0);transform:scaleX(0);-webkit-transition:all.3sease-in-out0s;transition:all.3sease-in-out0s}.an-mobile-menu__link__name{position:relative;min-height:22px}.an-mobile-menu__link--selected.an-mobile-menu__link__name-container:before{visibility:visible;-webkit-transform:scaleX(1);transform:scaleX(1)}.an-mobile-menu__link--selected-final.an-mobile-menu__link__name{font-weight:600}.an-mobile-menu__link--selected-final.an-mobile-menu__link__name-container:before{height:2px;margin-bottom:-14px}.an-mobile-menu__link--selected-final:before{height:2px;margin-bottom:0}.an-mobile-menu__link__anchor{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-box-flex:1;flex:11auto;font-weight:400;color:#fff}[lang=ja].an-mobile-menu__link__anchor{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-mobile-menu__link__anchor{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-mobile-menu__link__anchor:active,.an-mobile-menu__link__anchor:focus,.an-mobile-menu__link__anchor:hover{color:#bbb}.an-mobile-menu__link__anchor:active.an-mobile-menu__link__external-pe-icon,.an-mobile-menu__link__anchor:focus.an-mobile-menu__link__external-pe-icon,.an-mobile-menu__link__anchor:hover.an-mobile-menu__link__external-pe-icon{border-color:#bbbtransparenttransparent#bbb}.an-mobile-menu__link__external-pe-icon-wrapper{margin:15px}.an-mobile-menu__link__external-pe-icon{width:20px;height:20px;border-radius:71px00;border-color:#ffftransparenttransparent#fff;border-style:solid;border-width:1px}.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:active,.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:focus,.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:hover{border-color:#bbbtransparenttransparent#bbb}.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:after{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;display:block;position:absolute;margin-top:-.5px;right:13px;height:5px;width:5px;border-color:currentcolorcurrentcolortransparenttransparent;border-style:solid;border-width:1px;-webkit-transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg);transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg)}.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:after:active,.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:after:focus,.an-mobile-menu__link__external-pe-icon:after:hover{border-color:#bbbtransparenttransparent#bbb}.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container{background:none;border:0;color:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;cursor:pointer;display:block;color:#fff;height:48px;width:50px}.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container:focus{outline:none}.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container:focus-visible{box-shadow:0002px#fff,0004px#000}.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container:active,.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container:focus,.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container:hover{color:#bbb}.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container.nigation__chevron{-webkit-transform-origin:50%48.5%;transform-origin:50%48.5%}.an-mobile-menu__link.nigation__chevron-container.nigation__chevron:after{width:7.5px;height:7.5px;top:42%}.an-mobile-menu-list{margin:0;overflow:scroll;-webkit-transition:.3sease-in-out;transition:.3sease-in-out;padding-left:45px;-webkit-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}.an-mobile-menu>.an-mobile-menu-list{padding-left:0}.an-mobile-menu-list.an-mobile-menu__list-item--depth-4:first-child{border-top:2pxsolid#}.an-mobile-menu--has-call-to-action.an-mobile-menu-list.an-mobile-menu__list-item--depth-4:first-child{border-top:none}.an-mobile-menu__list-item--depth-4{position:relative}.an-mobile-menu__list-item--depth-4:before{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;margin-bottom:0;position:absolute;width:100%;height:2px;bottom:0;left:0;background-color:#;-webkit-transition:all.3sease-in-out0s;transition:all.3sease-in-out0s}.an-mobile-menu__list-item--depth-4>.an-mobile-menu__link{margin-left:20px}.an-mobile-menu__list-item--depth-4>.an-mobile-menu__link:before{height:2px;margin-bottom:0}.an-mobile-menu__list-item--depth-4>.an-mobile-menu__link.an-mobile-menu__link__name{font-size:18px}.an-mobile-menu__list-item--depth-4>.an-mobile-menu__link.an-mobile-menu__link__name-container:before{height:2px;margin-bottom:-14px}.an-mobile-menu__list-item--depth-3>.an-mobile-menu__link.an-mobile-menu__link__name{font-size:16px}.an-mobile-menu__list-item--depth-3>.an-mobile-menu-list{padding-left:35px}.an-mobile-menu__list-item--depth-2>.an-mobile-menu__link.an-mobile-menu__link__name{font-size:16px}.an-mobile-menu__list-item--depth-2>.an-mobile-menu-list{padding-left:32px}.an-mobile-menu__list-item--depth-1>.an-mobile-menu__link.an-mobile-menu__link__name{font-size:16px}.an-drop-down{-webkit-box-flex:0;flex:01auto;height:100%}.an-drop-down,.an-drop-down__handle{display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-align:center;align-items:center}.an-drop-down__handle{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;background:none;border:0;font-size:17px;color:#e1e1df;font-weight:400;cursor:pointer;outline:none;-webkit-transition:color.3s;transition:color.3s}[lang=ja].an-drop-down__handle{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-drop-down__handle{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}@mediascreenand(max-width:767px){.an-drop-down__handle{max-width:135px}}.an-drop-down__handlespan{display:inline-block;-webkit-box-flex:1;flex:11auto;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;margin-right:5px;white-space:nowrap}.an-drop-down__handle:hover{color:#fff}.an-drop-down__container{z-index:1300;background-color:#fff;position:absolute;top:100%;box-shadow:05px10px0rgba(0,0,0,.3);-webkit-transform-origin:50%00;transform-origin:50%00;height:auto;padding:3px7px;width:250px}.an-drop-down__items{border-top:1pxsolid#e1e1df}.an-drop-down__items:first-child{border-top:0}.an-drop-down__items--scrollable{max-height:149px;overflow-x:visible;overflow-y:auto}.an-drop-down__items--scrollable::-webkit-scrollbar-track{box-shadow:inset006pxrgba(0,0,0,.3);background-color:#f5f5f5}.an-drop-down__items--scrollable::-webkit-scrollbar{width:3px;background-color:#f5f5f5}.an-drop-down__items--scrollable::-webkit-scrollbar-thumb{box-shadow:inset006pxrgba(0,0,0,.3);background-color:#403f3f}@mediascreenand(min-width:768px){.an-drop-down__items--scrollable{max-height:249px}.an-drop-down__items--scrollable::-webkit-scrollbar{width:15px}}.an-drop-down__item{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;min-height:50px;width:100%;display:-webkit-box;display:flex;text-align:left;background:none;border:0;font-weight:400;border-bottom:1pxsolid#e1e1df;outline:none;-webkit-box-align:center;align-items:center;padding:8px5px;font-size:17px;color:#444;cursor:pointer}[lang=ja].an-drop-down__item{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-drop-down__item{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-drop-down__item:last-child{border-bottom:0}.an-drop-down__item:hover,.an-drop-down__item:hoversvg{color:#}.an-drop-down__itemspan{display:inline-block;-webkit-box-flex:1;flex:11auto;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.an-drop-down__itemsvg{-webkit-box-flex:0;flex:00auto;width:18px;height:18px;color:#403f3f;margin-left:6px;-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}.an-drop-down__item--childspan{margin-left:10px}.an-drop-down__item--selectedspan{font-weight:500}.an-chevron{display:inline-block;height:12px;width:12px;padding:03px}.an-chevron--medium{width:18px;padding:05px}.an-chevron--medium.an-chevron__container{height:12px;width:12px;-webkit-transform-origin:50%55%;transform-origin:50%55%}.an-chevron--medium.an-chevron__container:after{top:40%;height:7px;width:7px;-webkit-transform:translate(-50%,-60%)rotate(45deg);transform:translate(-50%,-60%)rotate(45deg)}.an-chevron__container{height:100%;width:100%;display:block;-webkit-transition:-webkit-transform.2s;transition:-webkit-transform.2s;transition:transform.2s;transition:transform.2s,-webkit-transform.2s;position:relative;-webkit-transform-origin:50%65%;transform-origin:50%65%}.an-chevron__container:after{content:"";-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;display:block;position:absolute;left:50%;top:50%;height:5px;width:5px;border-color:transparentcurrentcolorcurrentcolortransparent;border-style:solid;border-width:1px;-webkit-transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg);transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg)}.an-chevron__container--up{-webkit-transform:rotate(-180deg);transform:rotate(-180deg)}#epi-quickNigator{display:none!important}@mediascreenand(min-width:768px){#epi-quickNigator{display:inline-block!important}#epi-quickNigatorli{margin:0!important}}.header-and-content.scale-in{-webkit-animation:scale-in.2sforwards;animation:scale-in.2sforwards}.header-and-content.scale-out{-webkit-animation:scale-out.2sforwards;animation:scale-out.2sforwards}@-webkit-keyframesscale-in{0%{-webkit-transform:scaleY(.5);transform:scaleY(.5);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1);opacity:1}}@keyframesscale-in{0%{-webkit-transform:scaleY(.5);transform:scaleY(.5);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1);opacity:1}}@-webkit-keyframesscale-out{0%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1);opacity:1}to{-webkit-transform:scaleY(.8);transform:scaleY(.8);opacity:0}}@keyframesscale-out{0%{-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1);opacity:1}to{-webkit-transform:scaleY(.8);transform:scaleY(.8);opacity:0}}.an-logo-header{position:relative;padding-right:12px;padding-left:12px;z-index:21;background-color:#fff;box-shadow:0010px0rgba(0,0,0,.1)}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__logo{width:auto;height:100%}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__logo.an-logo-header__logo--desktop{display:none}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__logo.an-logo-header__logo--desktop{display:block}}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__logo.an-logo-header__logo--mobile{display:none!important}}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title{line-height:30px;margin-bottom:6px;padding-bottom:0;max-width:calc(100%-72px)}@mediascreenand(min-width:374px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title{font-size:22px}}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title{font-size:25px;margin-bottom:12px}}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title{font-size:26px;margin-bottom:31px}}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title.an-logo-header__title-companyname{font-weight:700}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title.an-logo-header__title-site-name{font-weight:300}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title.an-logo-header__title--no-company{font-size:23px;text-transform:none}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title.an-logo-header__title--no-company{font-size:26px;margin-bottom:31px}}.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__title.an-logo-header__title--no-company.an-logo-header__title-site-name{font-weight:400;letter-spacing:normal}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__breadcrumb{padding-bottom:12px}}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header.an-logo-header--beyond-fossils.an-logo-header__breadcrumb{padding-bottom:34px}}.an-logo-header--one-per{margin-top:-55px}.an-logo-header__container{max-width:1146px;margin:0auto;height:72px}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header__container{height:111px}}.an-logo-header__row{display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-align:center;align-items:center;max-height:100%;height:100%;position:relative}.an-logo-header__title{-webkit-box-flex:0;flex:00auto;font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;font-size:18px;font-weight:400;text-transform:uppercase;line-height:20px;color:#;align-self:flex-end;padding-bottom:11px;max-width:calc(100%-100px)}[lang=ja].an-logo-header__title{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-logo-header__title{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-logo-header__title:active,.an-logo-header__title:focus,.an-logo-header__title:hover{color:#}@mediascreenand(min-width:480px){.an-logo-header__title{font-size:20px;margin-right:20px}}@mediascreenand(min-width:374px){.an-logo-header__title{font-size:23px}}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header__title{padding-bottom:13px;-webkit-box-flex:0;flex:01auto;margin-right:20px}}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header__title{font-size:25px;padding-bottom:22px;margin-right:40px;-webkit-box-flex:0;flex:00auto;max-width:calc(100%-100px)}}@mediaonlyscreenand(min-device-width:768px)and(max-device-width:1024px)and(-webkit-min-device-pixel-ratio:2){.an-logo-header__title{font-size:25px;padding-bottom:13px}}@mediascreenand(min-width:1440px){.an-logo-header__title{font-size:26px;padding-bottom:23px}}.an-logo-header__title-companyname{font-weight:600}.an-logo-header__center{display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-align:end;align-items:flex-end;-webkit-box-flex:1;flex:11auto;height:100%;overflow-x:hidden}.an-logo-header__breadcrumb{display:none;font-size:18px;line-height:18px}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header__breadcrumb{display:block;padding-bottom:13px}}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header__breadcrumb{display:block;padding-bottom:22px}}.an-logo-header__logo{-webkit-box-flex:0;flex:00auto}.an-logo-header__logo.icon{width:auto;height:100%}.an-logo-header__logo-wrapper{display:-webkit-box;display:flex;height:100%;-webkit-box-align:end;align-items:flex-end;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;flex-direction:column;overflow:hidden;padding:12px0;min-width:45px}@mediascreenand(min-width:768px){.an-logo-header__logo-wrapper{padding:16px0;background:#fff;min-width:130px}.an-logo-header__logo-wrapper.an-logo-header__logo-wrapper--only-griffin{padding:6px0}}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-logo-header__logo-wrapper{padding:30px0;min-width:170px}.an-logo-header__logo-wrapper.an-logo-header__logo-wrapper--only-griffin{padding:12px0}}.an-breadcrumb__list{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;list-style:none;font-weight:400;font-size:17px;margin-bottom:0}[lang=ja].an-breadcrumb__list{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-breadcrumb__list{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-breadcrumb__item{display:inline-block;margin:0;color:#444}.an-breadcrumb__link{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;color:#888;font-weight:400}[lang=ja].an-breadcrumb__link{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-breadcrumb__link{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-breadcrumb__link:hover{color:#888}.an-langue-menu{position:absolute;top:0;left:-11px}.an-langue-menu.main-nigation__link{text-decoration:none;color:#333;-webkit-transition:color.3s;transition:color.3s;cursor:pointer;font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;font-weight:400;font-size:14px}[lang=jUPM.com | UPM.COMa].an-langue-menu.main-nigation__link{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-langue-menu.main-nigation__link{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-langue-menu.header-langue-menu{position:relative}.an-langue-menu.header-langue-menu.langue-action__items{top:10px}.an-langue-menuul{list-style:none;margin:0}.an-langue-menuulli{margin:12px}.an-action-toolbar{-webkit-box-flex:1;flex:11auto;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-pack:end;justify-content:flex-end;flex-wrap:wrap;overflow-y:hidden}@mediascreenand(min-width:768px){.an-action-toolbar{float:right;height:55px;margin-left:10px}}.an-action-toolbar--my-forest.an-action{display:none}.an-action-toolbar--my-forest.my-forest-action{display:-webkit-box;display:flex}.an-action-toolbar--my-forest.langue-action{display:none}@mediascreenand(min-width:768px){.an-action-toolbar--my-forest.langue-action{display:block}}.an-action{-webkit-box-flex:0;flex:00auto;color:#e1e1df;padding:012px;-webkit-transition:all.3sease;transition:all.3sease}.an-action:hover{color:#fff}.sites-action.an-action__link{background-color:transparent;border-color:transparent}.an-action__link{height:55px;display:-webkit-inline-box;display:inline-flex;-webkit-box-align:center;align-items:center;-webkit-box-flex:1;flex:11auto;-webkit-box-pack:center;justify-content:center;color:#e1e1df;cursor:pointer;outline:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;font-weight:400;-webkit-transition:color.3sease-in;transition:color.3sease-in}[lang=ja].an-action__link{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].an-action__link{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.an-action__link.icon{color:#e1e1df;width:18px;height:18px;-webkit-transition:color.3sease-in;transition:color.3sease-in}.an-action__link.icon--margin{margin-right:7px}.an-action__link:hover,.an-action__link:hover.icon{color:#fff}.langue-action.an-action__link>span{margin-right:5px;text-transform:capitalize}.langue-action__items{z-index:1300;background-color:#fff;color:#;position:absolute;border-radius:4px;box-shadow:05px5px-3pxrgba(0,0,0,.2),08px10px1pxrgba(0,0,0,.14),03px14px2pxrgba(0,0,0,.12);-webkit-transform-origin:50%00;transform-origin:50%00;height:auto;list-style:none}.langue-action__item{height:auto;margin:05px;padding:10px20px}.langue-action__itema{font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;color:#333;font-size:17px;text-transform:capitalize}[lang=ja].langue-action__itema{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].langue-action__itema{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.langue-action__item:not(:last-child){border-bottom:1pxsolid#ededed}.langue-action__item:hovera{color:#000}.hamburger-action{-webkit-box-flex:0;flex:00auto;display:-webkit-box;display:flex;height:55px;-webkit-box-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;justify-content:center;padding:018px012px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}@mediascreenand(min-width:768px){.hamburger-action{display:none}}.hamburger-action__button{background:none;border:0;color:inherit;line-height:normal;overflow:visible;padding:0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;cursor:pointer;display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-flex:0;flex:00auto}.hamburger-action__button:focus{outline:none}.hamburger-action__button:focus-visible{box-shadow:0002px#fff,0004px#000}.hamburger-action__button.icon{color:#e1e1df}.hamburger-action__button:hover.icon{color:#fff}.my-forest-action{display:-webkit-box;display:flex;-webkit-box-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;justify-content:center;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;flex-direction:row;-webkit-box-flex:0;flex:01auto;width:auto;margin:0;min-width:auto;-webkit-box-ordinal-group:1;order:0;height:55px}.my-forest-action__bell{position:relative;-webkit-box-flex:0;flex:00auto;width:22px;height:22px;margin-right:12px;border:0;background:none;outline:none;cursor:pointer}.my-forest-action__bell.icon{width:100%;height:100%;color:#e1e1df;-webkit-transition:color.3sease;transition:color.3sease}.my-forest-action__bell:hover.icon{color:#fff}.my-forest-action__link{background-color:#7aba28;height:32px;border-radius:40px;color:#fff;padding:015px;display:-webkit-inline-box;display:inline-flex;-webkit-box-flex:0;flex:00auto;-webkit-box-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;justify-content:center;font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;font-weight:500;font-weight:400;line-height:1.15;letter-spacing:.88px;-webkit-transition:all.3sease;transition:all.3sease;border:none}[lang=ja].my-forest-action__link{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].my-forest-action__link{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.my-forest-action__link:focus{outline:none}.my-forest-action__link:focus-visible{box-shadow:0002px#000,0004px#fff}.my-forest-action__link:active,.my-forest-action__link:focus,.my-forest-action__link:hover{color:#fff;background-color:#9ccc5e}.my-forest-action__link.my-forest-action__link--no-border{background-color:transparent;border:none;color:#e1e1df;font-size:17px;font-weight:400;padding:0;letter-spacing:normal}.my-forest-action__link.my-forest-action__link--no-border:hover{color:#fff}.my-forest-action__link.my-forest-action__link--round{background-color:transparent;border:1pxsolid#e1e1df;color:#e1e1df}.my-forest-action__link.my-forest-action__link--round:hover{color:#fff;border-color:#fff}.sites-action__container{z-index:1300;background-color:#fff;color:#;position:absolute;left:0;right:0;border-bottom:1pxsolid#e1e1df;box-shadow:03px6px0rgba(0,0,0,.08)}.sites-action__container.lightbox__close:hover:after,.sites-action__container.lightbox__close:hover:before{background-color:#000}@mediascreenand(max-width:767px){.sites-action__container{max-height:100vh;overflow-y:auto;top:0}.sites-action__container.container-fluid{padding-bottom:70px}.sites-action__container.sites-action__column{margin:0}.sites-action__container.sites-action__column:first-child{border-left:1pxsolid#ededed}}.sites-action__container-enter-active{-webkit-transition:all0s;transition:all0s}.sites-action__container-lee-active{-webkit-transition:all.3sease-in-out;transition:all.3sease-in-out}.sites-action__container-enter,.sites-action__container-lee-to{opacity:0}.sites-action__containerh3{font-size:17px;font-weight:500;letter-spacing:-.2px;padding-left:10px;padding-right:5px;color:#888;margin:20px00;display:inline-block;width:100%}.sites-action__containerul{height:auto;list-style:none;margin:10px5px00}.sites-action__containerulli{position:relative;width:100%;height:auto;margin:00010px;padding:5px05px10px;font-family:futura-pt,Helvetica,arial,sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;letter-spacing:-.2px;color:#333}[lang=ja].sites-action__containerulli{font-family:futura-pt,source-han-sans-japanese,Helvetica,sans-serif}[lang=zh-Hans].sites-action__containerulli{font-family:futura-pt,Geneva,MicrosoftYaHeiNew,MicrosoftYahei,微软雅黑,宋体,SimSun,STXihei,华文细黑,sans-serif}.sites-action__containerullia{color:#333;-webkit-transition:color.3sease;transition:color.3sease}.sites-action__containerullia:active,.sites-action__containerullia:focus,.sites-action__containerullia:hover{color:#000}.sites-action__containerulli:before{content:"›";margin-right:3px;position:absolute;left:0;top:4px}@mediascreenand(max-width:767px){.an-mega-menu.an-mega-menu__close.lightbox__close,.sites-action__container.an-mega-menu__close.lightbox__close{display:block;height:60px;width:60px}.an-mega-menu.an-mega-menu__close.lightbox__close:after,.an-mega-menu.an-mega-menu__close.lightbox__close:before,.sites-action__container.an-mega-menu__close.lightbox__close:after,.sites-action__container.an-mega-menu__close.lightbox__close:before{top:14px;left:28px;background-color:#3d3d3d}}.an-mega-menu.an-mega-menu__close.lightbox__close:hover:after,.an-mega-menu.an-mega-menu__close.lightbox__close:hover:before,.sites-action__container.an-mega-menu__close.lightbox__close:hover:after,.sites-action__container.an-mega-menu__close.lightbox__close:hover:before{background-color:#000}@mediascreenand(min-width:1025px){.an-mega-menu.an-mega-menu__close.lightbox__close,.sites-action__container.an-mega-menu__close.lightbox__close{display:none}}.sites-action__column{border-left:1pxsolid#ededed;margin:20px0;-webkit-box-flex:0;flex:00auto;flex-basis:15%;min-width:188px}@mediascreenand(max-width:479px){.sites-action__column{flex-basis:100%}}.sites-action__column:first-child{border-left:none}.langue-action.an-action__link,.sites-action.an-action__link{font-size:17px}.sites-action.active.an-action__link,.sites-action.active.an-action__link.icon{color:#fff}.visual-hero-block{width:100%;overflow:hidden;position:relative;height:calc(100vh-127px)}@mediascreenand(min-width:1025px){.visual-hero-block{height:calc(100vh-166px)}}.visual-content-block{width:100%;position:relative;min-height:300px}@mediascreenand(min-width:768px){.visual-content-block{min-height:calc(100vh-127px)}}@mediascreenand(min-width:1025px){.visual-content-block{min-height:calc(100vh-166px)}}.epi-editContainer.visual-hero-block{height:780px}.epi-editContainer.visual-content-block{min-height:780px}varappInsights=window.appInsights||function(a){functionb(a){c[a]=function(){varb=arguments;c.queue.push(function(){c[a].apply(c,b)})}}varc={config:a},d=document,e=window;setTimeout(function(){varb=d.createElement("script");b.src=a.url||"az.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js",d.getElementsByTName("script")[0].parentNode.appendChild(b)});try{c.cookie=d.cookie}catch(a){}c.queue=[];for(varf=["Event","Exception","Metric","PeView","Trace","Dependency"];f.length;)b("track"+f.pop());if(b("setAuthenticatedUserContext"),b("clearAuthenticatedUserContext"),b("startTrackEvent"),b("stopTrackEvent"),b("startTrackPe"),b("stopTrackPe"),b("flush"),!a.disableExceptionTracking){f="onerror",b("_"+f);varg=e[f];e[f]=function(a,b,d,e,h){vari=g&&g(a,b,d,e,h);return!0!==i&&c["_"+f](a,b,d,e,h),i}}returnc}({instrumentationKey:"b66ed6dc-b97c-4e0b-8f72-7aed846"});window.appInsights=appInsights,appInsights.queue&&0===appInsights.queue.length&&appInsights.trackPeView(); (function(d){varconfig={kitId:'hvd7yxu',scriptTimeout:3000,async:true,active:function(){ window.typekitLoaded=true;if(window.typekitActiveHook&&window.typekitActiveHook.length>0){for(vari=0;ifunctionsendPeViewDataLayer(){if(false===false)returnwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];dataLayer.push({'content_type':'Site','content_name':'UPM.com','content_publish_date':'20/05/201808:14:00','content_id':'8645','content_langue_code':'en','event':'peview'});}if(false===true)sendPeViewDataLayer()window.jsErrors=[];window.onerror=function(errorMesse){window.jsErrors[window.jsErrors.length]=errorMesse;};window['ga-disable-']=true;{"@context":"httpschema.org","@type":"Corporation","@id":"/#organization","name":"UPM","legalName":"UPM-KymmeneOyj","url":"/","description":"UPMleadstheforest-basedbioindustryintoasustainable,innovation-driven,andexcitingfutureacrosssixbusinessareas.","sameAs":["/UPMGlobal","twitter.com/UPMGlobal","http/upmdotcom","http/company/upm-kymmene","http/upm_beyondfossils"],"location":{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressRegion":"Uusimaa","postalCode":"FI-","addressCountry":"Finland","addressLocality":"Helsinki","streetAddress":"AlvarAallonkatu1"}},"address":{"@type":"PostalAddress","addressRegion":"","postalCode":"FI-","addressCountry":"Finland","addressLocality":"Helsinki","streetAddress":"P.O.Box380"},"logo":{"@type":"ImeObject","url":"/globalassets/global-elements/upm_biofore-logo.jpg","width":1000,"height":408},"contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"Switchboard","telephone":"+358(0)20415111","email":""},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Media","email":"media@upm.com"}],"subOrganization":[{"url":"/","name":"UPMPulp"},{"url":"/","name":"UPMTimber"},{"url":"/","name":"UPMBiofuels"},{"url":"/","name":"UPMEnergy"},{"url":"/","name":"UPMRaflatac"},{"url":"/","name":"UPMSpecialtyPapers"},{"url":"/","name":"UPMCommunicationPapers"},{"url":"/","name":"UPMPlywood"},{"url":"/","name":"UPMBiocomposites/ProFi"},{"url":"/","name":"UPMBiocomposites/Formi"},{"url":"/","name":"UPMBiochemicals"},{"url":"/","name":"UPMForest"},{"url":"/en/","name":"UPMBonvesta"},{"url":"/","name":"UPMForest/Yhteismetsä"},{"url":"/","name":"UPMForest/ForestLife"},{"url":"/","name":"UPMRealEstate"},{"url":"/","name":"UPMResponsibleFibre"},{"url":"/bioforeconceptcar/","name":"UPMBioforeConceptCar"},{"url":"/bioforeteahouse/","name":"UPMBioforeTeaHouse"},{"url":"/en","name":"Verla-Theworldheritesite"}]}!function(T,l,y){varS=T.location,k="script",D="instrumentationKey",C="ingestionendpoint",I="disableExceptionTracking",E="ai.device.",b="toLowerCase",w="crossOrigin",N="POST",e="appInsightsSDK",t=y.name||"appInsights";(y.name||T[e])&&(T[e]=t);varn=T[t]||function(d){varg=!1,f=!1,m={initialize:!0,queue:[],sv:"5",version:2,config:d};functionv(e,t){varn={},a="Browser";returnn[E+"id"]=a[b](),n[E+"type"]=a,n["ai.operation.name"]=S&&S.pathname||"_unknown_",n["ai.internal.sdkVersion"]="jascript:snippet_"+(m.sv||m.version),{time:function(){vare=newDate;functiont(e){vart=""+e;return1===t.length&&(t="0"+t),t}returne.getUTCFullYear()+"-"+t(1+e.getUTCMonth())+"-"+t(e.getUTCDate())+"T"+t(e.getUTCHours())+":"+t(e.getUTCMinutes())+":"+t(e.getUTCSeconds())+"."+((e.getUTCMilliseconds()/1e3).toFixed(3)+"").slice(2,5)+"Z"}(),iKey:e,name:"Microsoft.ApplicationInsights."+e.replace(/-/g,"")+"."+t,sampleRate:100,ts:n,data:{baseData:{ver:2}}}}varh=d.url||y.src;if(h){functiona(e){vart,n,a,i,r,o,s,c,u,p,l;g=!0,m.queue=[],f||(f=!0,t=h,s=function(){vare={},t=d.connectionString;if(t)for(varn=t.split(";"),a=0;a

Địa điểm:UPM.com | UPM.COMBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất